Accept af cookies fra fritidssejler.dk
Fritidssejler.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af sitet. Du kan altid slette cookies fra fritidssejler.dk igen.

Til forsiden

Du er her: Skip Navigation LinksForsideSejlbåde og motorbådeFAQ om radiouddannelse og radiokommunikation i skibe
Større tekst
Læs højt
Print
Send link til en ven

 FAQ om radiouddannelse og radiokommunikation i skibe 

 1. Hvilket radiocertifikat skal jeg erhverve?
 2. Hvor holdes kurser og prøver?
 3. Hvad er pensum for prøverne?
 4. Er der krav om fuld deltagelse i alle kurser (hvilke) eller kan man bare tilmelde sig prøven som privatist?
 5. Hvad betyder GMDSS?
 6. Varighed og pris
 7. Prøvegebyr
 8. Skal et radiocertifikat (operatør) fornys?
 9. Hvordan fornyes et GOC?
 10. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har mistet mit SRC/VHF-certifikat?
 11. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har mistet mit GOC-, LRC eller ROC-certifikat?
 12. Hvordan får man ansøgningsskema?
 13. Hvilken fartstid kræves for fornyelse af GOC?
 14. Hvorledes fornyes et GOC, hvis man ikke har tilstrækkelig fartstid?
 15. Jeg kan ikke få fornyet mit GOC, men kan jeg få et andet radiobevis?
 16. Kan jeg få et LRC eller ROC udstedt, hvis gyldigheden af mit GOC er udløbet?
 17. Jeg har et GOC radiocertifikat, som ikke indeholder en henvisning til STCW bestemmelserne. Kan jeg bruge dette certifikat på et handelsskib?
 18. Kræves sønæringsbevis som radiooperatør?
 19. Hvad kræves for udstedelse af sønæringsbevis som radiooperatør?
 20. Hvordan erhverves sønæringsbevis som radiooperatør?
 21. Kan jeg anvende et LRC i et handelsfartøj?
 22. Kræves tilladelse til radioanlæg i skibe?
 23. Hvordan får jeg et kaldesignal og et MMSI-nummer?
 24. Hvad er MMSI?
 25. Hvad koster et kaldesignal og MMSI?
 26. EPIRB – hvad er det?
 27. PLB – hvad er det?
 28. Skal en EPIRB registreres?
 29. Hvordan identificeres en EPIRB?
 30. Henvendelser om radio i fritidsfartøjer?
 31. Henvendelser om radiouddannelser?
 32. Henvendelser om bestemmelser vedrørende radioanlæg?
 33. Henvendelser om radiosyn?
 34. Henvendelser om radioanlæg i et erhvervsfartøj
 35. Henvendelser om radiosikkerhedscertifikat?

 

1. Hvilket radiocertifikat skal jeg erhverve?
Radiocertifikater for betjening af radioanlæg i skibe udstedes efter bestået prøve. Radiocertifikater (GOC, LRC, ROC og SRC) udstedes af Søfartsstyrelsen.

GOC er forkortelsen for General Operator Certificate, som primært anvendes af navigatører i handelsflåden.

LRC er forkortelsen for Long Range Certificate, som primært anvendes af fiskere og fritidssejlere på langfart.

ROC er forkortelsen for Restricted Operator Certificate, som primært anvendes i erhvervsfartøjer i indenrigs fart eller kystfart.

SRC er forkortelsen for Short Range Certificate, som primært anvendes af fritidssejlere.

2. Hvor holdes kurser og prøver?
Kurser og prøver holdes på maritime uddannelsescentre, navigations- og skipperskoler og en række private skoler. Henvendelse direkte til en uddannelsesinstitution. Der holdes ikke prøver i Søfartsstyrelsen.

3. Hvad er pensum for prøverne?
Pensum fremgår af bilaget til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS. Prøven er en mundtlig prøve med en praktisk del. Ved SRC-prøver holdes alene en skriftlig prøve.

4. Er der krav om fuld deltagelse i alle kurser (hvilke) eller kan man bare tilmelde sig prøven som privatist?
Der er ikke krav om deltagelse i SRC-kursus - man kan tilmelde sig som privatist, men Søfartsstyrelsen anbefaler deltagelse i kursus. Derimod er der krav om deltagelse i kursus for at kunne gå til prøve for de erhvervsrelaterede certifikater GOC, LRC og ROC.

5. Hvad betyder GMDSS?
GMDSS er forkortelsen for det verdensomspændende nød- og sikkerheds kommunikationssystem Global Maritime Distress and Safety System.

6. Varighed og pris
Varighed for et kursus inkl. prøve er normalt
GOC 13 dage
LRC 7 dage
ROC 5 dage
Der er ikke anvist nogen længde på SRC-kurser.
Prisen for kursus kan variere fra skole til skole og oplysning må indhentes hos uddannelses-institutionen.

7. Prøvegebyr
Der opkræves gebyr for deltagelse i SRC-prøve, som for tiden udgør kr. 503,00. For øvrige prøver opkræves indtil videre ikke gebyr.

8. Skal et radiocertifikat (operatør) fornys?
Ja, GOC certifikater skal fornys hvert 5 år. Ældre GOC certifikater uden en udløbsdato på certifikatet er ugyldige efter den 1. februar 2002. Udløbsdatoen er normalt 5 år efter udstedelses-datoen. Certifikatet skal fornys inden udløbsdatoen for at bevare gyldigheden. LRC, ROC og SRC har ingen udløbsdato og dermed ingen tidsmæssig begrænsning i gyldigheden.

9. Hvordan fornyes et GOC?
Ansøgningsskema for udstedelse af sønæringsbevis skal udfyldes og indsendes i underskrevet stand til Søfartsstyrelsen sammen med et nyt pasfoto, legitimation, dokumentation for fartstid, og tidligere udstedte radiocertifikater.

10. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har mistet mit SRC/VHF-certifikat?
Du indsender en anmodning om en genpart i en mail til radio@dma.dk med oplysning om certifikattype, navn, adresse og CPR-nr. Derefter vil du blive opkrævet et gebyr som for tiden er kr. 82,00 samt anmodet om at indsende nyt pasfoto. Når gebyr og pasfoto er modtaget kan en genpart forventes udstedt.

11. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har mistet mit GOC-, LRC eller ROC-certifikat?
Før et nyt certifikat kan udstedes skal udover et ansøgningsskema om udstedelse af sønæringsbevis indsendes en tro- og love erklæring. Tro- og love erklæring kan downloades her.

12. Hvordan får man ansøgningsskema?
Ansøgningsskema for udstedelse af sønæringsbevis kan downloades her.

13. Hvilken fartstid kræves for fornyelse af GOC?
Der kræves mindst 12 måneders sejltid indenfor de seneste 5 år i et skib, hvor GOC er krævet, d.v.s. havområde A2, A3 og A4. Alternativt kræves mindst 3 måneders sejltid inden for de seneste 6 måneder umiddelbart før fornyelsen i et skib, hvor GOC er krævet.

Alle havområder er i GMDSS opdelt i 4 kategorier: A1, A2, A3 og A4.
A1 dækker indenfor VHF-rækkevidde i de indre danske farvande og i Nordsøen ud til ca. 25 sømil fra den jyske vestkyst.

14. Hvorledes fornyes et GOC, hvis man ikke har tilstrækkelig fartstid?
Har man ikke tilstrækkelig fartstid kan GOC fornyes ved at gennemgå et fornyelseskursus og bestå en generhvervelsesprøve. Henvendelse til en uddannelsesinstitution.

15. Jeg kan ikke få fornyet mit GOC, men kan jeg få et andet radiobevis?
Ja, indehavere af GOC, som har mistet gyldigheden, kan få udstedt et LRC. Indehavere af LRC anses uden videre for at være i besiddelse af et ROC.

16. Kan jeg få et LRC eller ROC udstedt, hvis gyldigheden af mit GOC er udløbet?
Ja, indehavere af GOC, som har mistet gyldigheden, kan få udstedt et LRC. Indehavere af LRC anses uden videre for at være i besiddelse af et ROC.

17. Jeg har et GOC radiocertifikat, som ikke indeholder en henvisning til STCW bestemmelserne. Kan jeg bruge dette certifikat på et handelsskib?
Nej, der kræves et GOC sønæringsbevis som radiooperatør i GMDSS, som indeholder en henvisning til STCW.

18. Kræves sønæringsbevis som radiooperatør?
Ja, udover sønæringsbevis som f.eks. navigatør og skibsfører kræves i erhvervsfartøjer sønærings-bevis som radiooperatør i GMDSS. Der kræves ikke sønæringsbevis i fritidsfartøjer.

19. Hvad kræves for udstedelse af sønæringsbevis som radiooperatør?
For udstedelse af sønæringsbevis som radiooperatør i GMDSS kræves, at man har et gyldigt bevis som navigatør f.eks. duelighedsbevis i sejlads (for handelsskibe), bedstemand eller højere, gyldigt sundhedsbevis samt har bestået GOC hhv. ROC prøve.

20. Hvordan erhverves sønæringsbevis som radiooperatør?
Ansøgningsskema for udstedelse af sønæringsbevis skal udfyldes og indsendes i underskrevet stand til Søfartsstyrelsen sammen med et nyt pasfoto, legitimation, dokumentation for fartstid, gyldigt sundhedsbevis og evt. tidligere udstedte sønæringsbeviser.

21. Kan jeg anvende et LRC i et handelsfartøj?
Nej, i handelsfartøjer kræves et sønæringsbevis som radiooperatør. Hvis kravene til sønæringsbevis i øvrigt er opfyldt kan et LRC konverteres til ROC sønæringsbevis, som kan anvendes i handelsfartøjer i havområde A1.

22. Kræves tilladelse til radioanlæg i skibe?
Ja, Søfartsstyrelsen udsteder et kaldesignalsbevis efter ansøgning med diverse oplysninger om skibet og kategorierne af radioudstyr, inkl. radiokaldesignal og det 9-cifrede maritime identifikationsnummer i GMDSS (MMSI). Dette gælder både erhvervsfartøjer og fritidsfartøjer.

23. Hvordan får jeg et kaldesignal og et MMSI-nummer?
Ved udfyldelse og indsendelse af et ansøgningsskema til Søfartsstyrelsen. Skemaet kan downloades her eller fra Søfartsstyrelsens hjemmeside.

24. Hvad er MMSI?
MMSI er forkortelsen for Maritime Mobile Service Identity. Det består af 9 cifre, hvor af de 3 første er en landekode.

25. Hvad koster et kaldesignal og MMSI?
Det koster 720 kr. at få udstedt et kaldesignalsbevis, som indeholder kaldesignal og MMSI-nummer. Der betales også 720 kr. ved alle ændringer og tilføjelser til et kaldesignalsbevis, hvor der udstedes et nyt bevis af Søfartsstyrelsen fx ved ejerskifte, navneændring af et skib, udskiftning af udstyr og ved tildeling af MMSI-nummer, hvis skibet i forvejen er registreret med maritimt radioudstyr. 

26. EPIRB – hvad er det?
Det er forkortelsen for Emergency Position Indicating Radio Beacon, som er en maritim satellit nødradiopejlsender, også benævnt nødradiofyr til anvendelse i skibe. Den sender til satellitter i COSPAS-SARSAT systemet, som videreformidler nødkaldet til en redningscentral (SOK).

27. PLB – hvad er det?
Det er forkortelsen for Personal Locator Beacon, som er en mini EPIRB f.eks. til anbringelse i en lomme på en overlevelsesdragt. En PLB sender i samme system som EPIRB’er og skal kodes med skibets MMSI nummer. Søfartsstyrelsen kan kun registrere en PLB under et skibsnavn og ikke på en konkret person.

28. Skal en EPIRB registreres?
Ja, en EPIRB (og PLB) skal registreres ved Søfartsstyrelsen på tilsvarende måde som det øvrige maritime radioudstyr. I forbindelse med registreringen skal oplyses en kontaktperson i land som redningsmyndighederne kan kontakte i en eventuel nødsituation.

29. Hvordan identificeres en EPIRB?
En EPIRB identificeres ved skibets MMSI-nummer som skal kodes ind i EPIRB’en. Dette gælder også PLB’er.

30. Henvendelser om radio i fritidsfartøjer?
Henvendelser om radioanlæg og radiocertifikater i fritidsfartøjer kan rettes til Søfartsstyrelsens Center for Søfarende og Fiskere på radio@dma.dk.

31. Henvendelser om radiouddannelser?
Henvendelse om radiouddannelser i GMDSS kan rettes til Søfartsstyrelsens Center for Søfarende og Fiskere på radio@dma.dk.

32. Henvendelser om bestemmelser vedrørende radioanlæg?
Henvendelser vedrørende reglerne om radiokommunikationsudstyr i skibe (GMDSS) kan ligeledes rettes til radio@dma.dk.

33. Henvendelser om radiosyn?
Radiosyn afholdes i stor udstrækning af autoriserede firmaer eller af klassifikationsselskaber. Søfartsstyrelsen afholder dog radiosyn på passagerskibe. Henvendelser om radiosyn kan rettes til skibets klassifikationsselskab eller til Søfartsstyrelsen, syn@dma.dk.

34. Henvendelser om radioanlæg i et erhvervsfartøj
Henvendelser om radioanlæg i et konkret erhvervsfartøj kan rettes til Søfartsstyrelsens Center for Skibe (CFS) cfs@dma.dk

35. Henvendelser om radiosikkerhedscertifikat?
Radiosikkerhedscertifikat (Safety Radio Certificate for Cargo Ships) udstedes af autoriserede klassifikationsselskaber eller af Søfartsstyrelsen. Henvendelser kan rettes til Søfartsstyrelsens Center for Skibe (CFS) cfs@dma.dk